53 § Krav på köparens medverkan

Säljarens rätt att hålla fast vid köpet och kräva köparens medverkan till köpet enligt 50 § 1

53 § Säljaren får hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar till köpet enligt 50 § 1. Köparen är dock inte skyldig att medverka till köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan.

Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får säljaren dock kräva att köparen medverkar till köpet.

Säljaren förlorar rätten att kräva att köparen medverkar till köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

 

Kommentar

I förevarande paragraf regleras säljarens rätt att, vid köparens dröjsmål med medverkan till köpet, hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar enligt 50 § punkt 1.

Huvudregeln är, enligt första stycket första meningen, att en sådan rätt föreligger.

I andra meningen görs undantag från köparens skyldighet att medverka till köpet för det fallet att det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan.

I andra stycket görs ett undantag från undantaget för det fallet att hindret upphör inom rimlig tid. Då får säljaren kräva köparens medverkan till köpet.

I tredje stycket uppställs en preskriptionsregel, enligt vilken säljaren förlorar rätten att kräva köparens medverkan till köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa sitt krav.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.