52 § Krav på betalning & Avbeställning

Säljarens rätt att kräva betalning och köparens rätt till avbeställning

52 § Säljaren får hålla fast vid köpet och kräva betalning.

Om köparen avbeställer en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för honom, får säljaren dock inte hålla fast vid köpet genom att fullfölja tillverkningen, vidta andra förberedelser för avlämnandet och kräva betalning. Detta gäller dock inte, om ett avbrott skulle medföra en väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans förlust till följd av avbeställningen inte blir ersatt. Skadestånd på grund av avbeställningen beräknas enligt 67-70 §§.

Har varan ännu inte avlämnats, förlorar säljaren rätten att kräva betalning, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

 

Kommentarer

Paragrafen reglerar säljarens rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning samt köparens avbeställningsrätt.

Huvudprincipen är enligt första stycket att säljaren har rätt att hålla fast vid köpet och kräva att köparen betalar varans pris.

I andra stycket regleras ett undantag från säljarens rätt att hålla köparen fast vid köpet i form av en köparens rätt till avbeställning. Här stadgas i första meningen, att köparen kan avbeställa en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för honom, med verkan att säljaren inte får hålla fast vid köpet genom att fullfölja tillverkningen, vidta andra förberedelser för avlämnandet och kräva betalning.

I praktiken betyder det att om säljaren fortsätter att vidta åtgärder för att tillverka eller skaffa fram varan och på annat sätt förbereda avlämnandet av den till köparen, har han inte rätt till ersättning för dessa kostnader.

Ett undantag från  köparens avbeställningsrätt gäller dock, enligt andra meningen, om ett avbrott skulle medföra en väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans förlust till följd av avbeställningen inte blir ersatt.

I tredje meningen fastslås att skadestånd på grund av avbeställningen skall beräknas enligt 67-70 §§.

I tredje stycket uppställs en preskriptionsregel, som innebär att säljaren förlorar rätten att kräva betalning, om varan ännu inte avlämnats och han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.