51 § Påföljder

Säljarens påföljder vid köparens avtalsbrott

Påföljderna

51 § Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet enligt 50 § 1 och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren enligt 52-59 §§ kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne varan enligt 10 § och kräva ränta enligt 71 §.

Uppfyller köparen inte sin skyldighet att hämta eller ta emot varan och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, gäller 55 §, 57 § andra-fjärde styckena och 58 §.

 

Kommentarer

Den förevarande paragrafen anger de påföljder som är tillgängliga för säljaren vid köparens avtalsbrott. Paragrafen skiljer mellan påföljder hänförliga till köparens betalningsförpliktelse eller dennes skyldighet att medverka till köpet enligt 50 § punkt 1, som behandlas i första stycket, och påföljder hänförliga till köparens skyldighet att hämta eller ta emot varan, som behandlas i andra stycket.

Som villkor för att påföljder skall kunna göras gällande uppställd i paragrafens båda stycken, att den bristande uppfyllelsen inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida.

Säljarens enligt första stycket tillgängliga påföljder när köparen inte betalar i rätt tid eller han medverkar inte till köpet enligt 50 § 1 torde vara de följande:

– rätt att kräva betalning enligt 52 §,

– rätt att kräva att köparen medverkar till köpet enligt 53 §,

– rätt att häva köpet på grund av betalningsdröjsmål enligt 54 och 59 §§,

– rätt att häva köpet på grund av köparens bristande medverkan till köpet eller när det gäller att hämta eller ta emot varan enligt 55 och 59 §§,

– rätt att häva köpet vid successiv leverans enligt 56 och 59 §§,

– rätt att kräva skadestånd enligt 57-59 §§,

– rätt att hålla inne varan enligt 10 § och

– rätt att kräva ränta enligt 71 §.

För det fallet att köparen inte uppfyller sin skyldighet att hämta eller ta emot varan blir en mer begränsad uppsättning regler enligt vad som stadgas i andra stycket tillämpliga:

– säljaren får häva köpet enligt 55 §,

– säljaren får kräva skadestånd enligt 57 § andra-fjärde styckena och 58 §.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.