50 § Köparens medverkan

Köparens medverkan till köpet och hans skyldighet att hämta eller ta emot varan

50 § Köparen skall

1. medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och

2. hämta eller ta emot varan.

 

Kommentar

I förevarande paragraf regleras köparens borgenärsförpliktelser med avseende på säljarens fullgörelse av köpet.

Med borgenärsförpliktelser avses de skyldigheter som åvilar en borgenär i samband med gäldenärens fullgörelse av dennes förpliktelser. Brott mot sådana förpliktelser betraktas traditionellt inte som kontraktsbrott och föranleder därför inte vanliga kontraktsrättspåföljder. Däremot leder de till att borgenären inte kan åberopa att gäldenären inte fullgjort avtalet i tid. Här intar köplagen en emot traditionen radikalt avvikande och mot köparen synnerligen sträng ståndpunkt, när köparens bristande medverkan till säljarens fullgörelse i stället behandlas enligt kontraktsbrottsregler.

Lagen skiljer mellan två borgenärsförpliktelser på köparens sida med avseende på köparens medverkan till säljarens fullgörelse.

Den första av dessa skyldigheter (punkt 1) avser köparens medverkan till köpet i enlighet med vad  som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet. En sådan medverkan kan vissa fall vara nödvändig före avlämnandet, till exempel om varan skall tillverkas eller skaffas efter köparens beställning.

Den andra av köparens borgenärsförpliktelser (punkt 2) avser köparens skyldighet att hämta eller ta emot varan.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.