49 § Tiden för betalningen

Tidpunkten då köparen är skyldig att verkställa betalningen

49 § Följer tidpunkten för betalningen inte av avtalet, skall köparen betala när säljaren kräver det. Köparen är dock inte skyldig att betala förrän varan hålls honom till handa eller ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet.

Innan köparen betalar har han rätt att undersöka varan på det sätt som följer av sedvänja eller bör medges med hänsyn till omständigheterna, om inte det avtalade sättet för avlämnandet och betalningen är oförenligt med en sådan undersökning.

Har konossement utfärdats för varans transport till bestämmelseorten eller transporteras varan i övrigt på sådana villkor att säljaren inte sedan betalning har skett får förfoga över varan, får utan hinder av första eller andra stycket betalning krävas mot konossement eller när köparen har tagit emot fraktsedel eller annat bevis för att varan transporteras på sådana villkor.

 

Kommentarer

Förevarande paragraf innehåller regler om den tidpunkt då betalningen skall ske, om köparens rätt att undersöka varan före betalningen och om verkan av att konossement utfärdats för varan respektive att varan i övrigt transporteras på sådana villkor att säljaren inte sedan betalning har skett får förfoga över varan.

I första stycket regleras tidpunkten för betalningen för det fallet att den inte följer av avtalet. Det kan erinras om att tidpunkten för betalningen undantagsvis i stället kan följa av partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja, som då enligt 3 § gäller före lagens bestämmelse.

Den dispositiva huvudregeln är att köparen skall betala när säljaren kräver det. Köparen är emellertid inte skyldig att betala förrän varan hålls honom till handa eller ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet. Denna köparens detentionsrätt korresponderar med säljarens detentionsrätt enligt lagens 10 § andra stycket.

I andra stycket stadgas om köparens rätt att undersöka varan innan han betalar. Undersökningen får göras på det sätt som följer av sedvänja eller bör medges med hänsyn till omständigheterna. Undantag från rätten att företa en sådan undersökning gäller dock om det avtalade sättet för avlämnandet och betalningen är oförenligt med en sådan undersökning.

I tredje stycket finns en speciell undantagsregel för det fallet att konossement har utfärdats för varans transport till bestämmelseorten eller att varan i övrigt transporteras på sådana villkor att säljaren inte sedan betalning har skett får förfoga över varan. I detta fall får utan hinder av första och andra stycket betalning krävas mot konossement eller när köparen har tagit emot fraktsedel eller annat bevis för att varan transporteras på sådana villkor.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.