47 § Räkning

Prisets bestämmande enligt säljarens räkning

47 § Har köparen fått en räkning, är han bunden av det pris som har angetts i räkningen. Detta gäller dock inte, om han inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset, om ett lägre pris följer av avtalet eller om det fordrade beloppet är oskäligt.

 

Kommentarer

Denna paragraf behandlar betydelsen för prisbestämningen av en av säljaren översänd räkning. I första meningen stadgas att om köparen har fått en sådan räkning, är han bunden av det pris som har angetts i räkningen.

I andra meningen medges tre undantag från denna säljarens ensidiga rätt att bestämma priset.

För det första är köparen inte bunden av det i räkningen angivna priset om han inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset. I så fall blir priset i stället att bestämma på annat sätt. Om inget pris har avtalets blir i regel den i lagens 25 § upptagna regeln om prisets bestämmande till skäligt pris avgörande.

Naturligen är köparen, för det andra, inte heller bunden av det av säljaren i räkningen stipulerade priset, om ett lägre pris följer av avtalet.

Slutligen är köparen, för det tredje, inte bunden att betala det av säljaren fordrade beloppet om detta är oskäligt.

Denna sistnämnda regel överensstämmer i princip med vad som var den dispositiva huvudregeln i 5 § av 1905 års köplag för det fallet att avtal om köp ingåtts utan att priset blivit bestämt. Köparen var enligt detta stadgande skyldig att betala det pris som säljaren begärde, om det inte var oskäligt. Denna säljarvänliga regel balanserades dock på sin tid av domstolarna genom att bevisbördan för att bestämt pris inte avtalats lades på säljaren.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.