46 § Prisbestämning efter vikt m.m.

Prisbestämning efter antal, mått eller vikt

46 § Skall priset beräknas efter antal, mått eller vikt, skall varans mängd vid den tidpunkt då risken för varan går över på köparen läggas till grund för beräkningen.

Om priset skall beräknas efter varans vikt, avräknas först förpackningens vikt.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf ges vissa utfyllande regler för prisbestämningen i det fallet att priset, på grund av vad som följer av avtalet eller eljest, skall beräknas efter antal, mått eller vikt. Dessa är naturligtvis endast tillämpliga ifall inte andra principer för prisbestämningen i enlighet med 3 § följer av avtalet, av partsbruk eller av handelsbruk eller annan sedvänja.

I första stycket upptas en regel som bestämmer den för prisbestämningen relevanta tidpunkten när priset skall beräknas efter antal, mått eller vikt. Varans mängd vid den tidpunkt då risken för varan går över på köparen skall då läggas till grund för beräkningen. Regeln är naturlig, eftersom denna tidpunkt som huvudregel också är avgörande för bedömningen av om fel föreligger (se närmare lagens 21 §).

I andra stycket upptas den antagligen vid prisbestämning i de flesta sammanhang självklara principen att om priset skall beräknas efter varans vikt, skall först förpackningens vikt avräknas.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.