Köplagen

Köprätt Köpjuridik Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Jönköping Sundsvall

Köplagen – en on linekommentar

Vad är köprätt?

Den här hemsidan om köplagen och köprätt är en av Iustés  informationssidor om affärsjuridik. Här ges en kortfattad kommentar till köplagen (1990:931). Köplagen är den viktigaste lagen inom köprätten, som tillhör den mest centrala affärsjuridiken.

Köprätt är den del av kontraktsrätten som handlar om köp, varmed av ålder åtminstone primärt avses köp av lös egendom. Med köpeavtal avses avtal där egendom förvärvas med äganderätt mot ersättning i pengar. Till köprätten hänförs vanligen också avtal om byte, där egendom i stället byts mot annan egendom.

Den del av rättsområdet köprätt som avser fast egendom och regleras i jordabalken (JB) behandlas traditionellt för sig under ämnesrubriken fastighetsköp. Den delen av köprätten utgör en del av fastighetsrätten. När det gäller tjänster brukar man inte traditionellt tala om köp. Detta har dock blivit något vanligare på senare år.

Ämnet köprätt har tra­ditionellt ansetts höra till civilrättens kärnområden och reglerades länge av 1905 års köplag. Liksom den nu gällande köplagen (1990:931) var den lagen dispositiv och kunde således avtalas bort. Därför kom standardavtal, dvs avtal ingångna med standardiserade avtalsbestämmelser som ersatte lagens regler, att bli dominerande.

Under de senaste årtiondena har emellertid lagstiftaren i betydande utsträck­ning ingripit med tvingande regler till skydd för konsumenter. På köprättens område är konsumentköplagen (1990:932) av störst betydelse. Den innehåller en självständig reglering för konsumentköp, som är parallell till köplagen men något mer kortfattad. Andra lagar av betydelse för köpeavtal är konsumentkreditlagen (1992:830), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och 36 § avtalslagen.

Dessutom har i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare getts regler om offentlig kontroll av avtalsvillkor. Det har lett till att köprätten till betydande del har ändrat karaktär. Det offentligrättsliga inslaget är numera markant och sambandet med marknadsförings­lagen (1995:450) och konkurrenslagen (1993:20) uppenbart.

Inom den kommersiella köprätten, där näringsidkare handlar med varandra, spelar dock fortfarande standardavtalen en mycket viktig roll. De är viktiga även inom konsumenträtten. Där är dock utrymmet för att avvika från de tvingande reglerna i konsumentköplagen och andra konsumentskyddande lagar mer begränsat.

 

Köplagen

Den här sidans huvudsakliga innehåll utgörs av en allmänt tillgänglig on linekommentar till köplagen (1990:931).

Köplagen behandlar ett betydande antal frågor i samband med köpeavtal som avser lös egendom. Många av lagens regler läggs också ofta till grund för analogier när motsvarande frågor uppkommer vid andra typer av avtal.

Kommentaren behandlar köplagen och dess olika paragrafer. Paragraferna citeras och kommenteras i tur och ordning på det sätt som är det vanliga i en lagkommentar.

Kommentarerna är allmänna. Det innebär att de fokuserar på lagtexten, dess innebörd och dess tolkning. De förklarar lagreglernas innebörd och hur de centrala frågorna i anslutning till dem skall eller kan besvaras.

Däremot innehåller inte kommentaren i någon omfattning hänvisningar till förarbeten, rättsfall eller annat källmaterial.

Inte heller behandlar kommentaren mer speciella detaljfrågor som kan uppkomma vid lagreglernas tillämpning. En avsevärt mer utförlig framställning av köprätten finns i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag.

Kommentaren  är under utveckling och kommer endast långsamt att växa till sin fulla omfattning.

Kommentaren är också under bearbetning. Det betyder att vad som står här är preliminära utkast. De är alltså inte underkastade den ingående granskning som brukar föregå publiceringen av en bok.

Kommentaren är inte någon auktoritativ rättskälla. Däremot utgör den, liksom den juridiska doktrinen i allmänhet utgör en supplerande rättskälla som an vara till hjälp vid tolkningen och tillämpningen av köplagen.

De uttalanden som här görs uttrycker författarens åsikter om hur lagen bör förstås. De är inte förenade med några garantier om hur domstolarna kan komma att döma och skall inte heller uppfattas som juridisk rådgivning.

Författare till kommentaren är professor Bert Lehrberg, som sedan 1995 är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet och dessförinnan var professor i bankrätt vid Lunds universitet. Författaren har en omfattande produktion inom bland annat avtalsrätt, köprätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt och bankrätt.

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor.

Köplagen Stockholm Göteborg Malmö Jönköping Sundsvall

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.